Nyheter

Home/Nyheter

OISF Höstmöte på FHS 17 oktober 2019

OISF höstmöte genomfördes på Försvarshögskolan den 17 oktober med 180 medlemmar. Styrelsen informerade om OISF verksamhet. Överste Laura Swan Wrede, Chef Livgardet, informerade om Livgardet och sin egen karriär som kvinna i försvaret. Föredraget blev mycket uppskattat och applåderna blev många och långa! Kvällen avslutades med en trevlig och välsmakande middag på restaurang Syster och [...]

2019-10-18T09:00:35+00:00

OISF höstmöte den 17 oktober 2019!

Det är dags för OISF höstmöte som genomförs på Försvarshögskolan i Stockholm. Kl 1545 påbörjas registreringen och puben öppnar. Kl 1700 börjar höstmötet i Sverigesalen. Kl 1800 får vi höra Öv Laura Swan-Wrede: Kvinna -Officer-Chef Livgardet. Kl 1900. Middag på Restaurang Syster och Bror. Inbjudan har skickats per post till medlemmarna som hälsas välkomna! Kallelsen [...]

2019-09-25T15:50:17+00:00

OISF vårmöte med årssammanträde 28 mars 2019!

Vårmötet med årssammanträde genomfördes igår den 28 mars på Försvarshögskolan i Sverigesalen. 165 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen med årsredovisning och erhöll ansvarsfrihet. Till nya medlemmar i styrelsen invaldes översten i flygvapnet Patrick Wallberg och överstelöjtnant Pernille Undén. Johan Molin avtackades efter 10 år i styrelsen. Vidare avtackades Johan Törnqvist, som nu måste [...]

2019-03-29T10:02:04+00:00

Begravningshjälp betalas från nyår till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes [...]

2018-12-29T08:09:37+00:00

Ekonomiskt årligt bidrag får nytt maxbelopp.

Vid samma styrelsemöte fattades beslut att höja maxbeloppet för årligt ekonomiskt bidrag till 45 000 kr. Minibeloppet 15 000 kr kvarstår. Bedömningsskalan har justerats med hänsyn till uppräkning av prisbasbeloppet. För att få rubricerat bidrag krävs att den efterlevande har en inkomst om maximalt 186 000 kr och har en förmögenhet om maximalt 93 000 [...]

2018-12-29T08:01:34+00:00

OISF höstmöte 18 oktober

OISF höstmöte genomfördes igår den 18 oktober på Försvarshögskolan med ca 200 medlemmar. Ordföranden i riksdagens försvarsberedning, Björn von Sydow, föreläste om försvarsberedningens arbete. OISF ordförande tackar för ett intressant föredrag. Därefter genomfördes en gemensam middag på restaurang Syster och Bror intill Försvarshögskolan.

2018-10-19T11:25:38+00:00

OISF vårmöte med årssammanträde 12 april 2018

Vårmötet med årssammanträde är nu genomfört! 140 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet genomfördes på Försvarshögskolan i Sverigesalen med efterföljande middag på restaurangen Syster och Bror intill FHS. Vid mötet valdes till ny sekreterare Johan René.  Mats Söderberg lämnar nu styrelsen efter 11 år. Ordföranden tackade Mats med ett tal innehållande all den uppskattning som OISF [...]

2018-05-10T13:04:16+00:00

100-års jubileum på Karlberg

OISF 100-årsjubileum genomfördes på Karlbergs Slott fredagen den 27 oktober under pompa och ståt! Ordföranden, Hans Berndtson kunde med glädje konstatera att 200 medlemmar hade hörsammat kallelsen till jubileet. OISF har nu 2450 medlemmar och föreningens tillgångar är nu värderade till sin högsta nivå någonsin. Festligheterna inleddes med föredrag omfattande läget i Sverige och omvärlden [...]

2018-05-10T12:57:30+00:00