ALLMÄNT 2020-10-16T07:23:53+00:00

Om OISF

Föreningen som ger Dig och Dina anhöriga ökad trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Till detta kommer kamratlig samvaro och god information om utvecklingen i Försvarsmakten. 

Kort historik

Officerares Ideella Stödförening (OISF) bildades ursprungligen 1917 under namnet Föreningen Pensionerade Officerare där syftet var att ekonomiskt stödja pensionerade officerare som hade det ekonomiskt besvärligt. Lönerna och pensionerna var låga och skyddet för efterlevande änkor och barn var nästan obefintligt.

Syfte och ändamål

“Föreningens ändamål är ekonomiskt understöd av behövande medlemmar deras familjemedlemmar och efterlevande. Med efterlevande menas änka, änkling, sammanboende och underåriga barn.

Härutöver skall föreningen verka för kamratlig samvaro.”

Genom ett antal donationer under årens lopp har föreningen kunnat bygga upp ett ansenligt kapital i form av värdepapper. Förvaltningen av dessa tillgångar sköts av Kammarkollegium och avkastningen delas ut i olika former av ekonomiskt bistånd och bidrag.

Sammankomster

Föreningen har två sammankomster per år; ett årsmöte i april månad och ett höstmöte i oktober månad. Till dessa möten skickas skriftlig kallelse ut till alla medlemmar. Mötena meddelas också på denna hemsida. Sammankomsterna är ett utmärkt tillfälle till kamratlig samvaro med kollegor som man kanske inte träffat på många år.