HANDLINGAR 2019-03-09T10:24:45+00:00

Handlingar

Här är länkar till aktuella handlingar. Handlingar som är äldre än ett år kan erhållas från sekreteraren

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 19-03-28

Kallelse

Föredragningslista

Valberedningens förslag

Förslag till stadgar

ÅRSSAMMANTRÄDE
Protokoll från årssammanträde 2018 finns här. Protokollet är justerat.

STADGAR
Stadgar 2012-07-01

KAMMARKOLLEGIETS RAPPORTER

Kammarkollegiet förvaltar våra tillgångar enligt den inriktning som styrelsen fastställer på uppdrag av medlemmarna genom årsmötesbeslut. För att fortlöpande informera om resultat och utveckling finns här nedan Kammarkollegiets kvartals- och månadsrapporter.

Dec 2018 Nyhetsbrev

Jan 2019 Nyhetsbrev

Feb 2019 Nyhetsbrev

Mars 2019 Nyhetsbrev

Placeringsinriktning av föreningens tillgångar

Föreningens tillgångar är placerade i nedanstående konsortier hos Kammarkollegiet. Ett nytt avtal med regler
för placeringsinriktning med Kammarkollegiet slöts vid årsskiftet 2016/2017. Risk och utdelning ligger mellan aktier och räntepapper med dragning åt räntesidan. Kammarkollegiets informationsblad om samtliga konsortier som föreningen har placeringar i finns här som länkar:

 

Aktiekonsortiet Sverige

Aktieindexkonsortiet Utland

Företagsobligationskonsortiet

Räntekonsortiet

Blandkonsortiet GIVA

EKONOMISKT UNDERSTÖD