HANDLINGAR 2019-10-12T20:11:20+00:00

Handlingar

Här är länkar till aktuella handlingar. Handlingar som är äldre än ett år kan erhållas från sekreteraren

HÖSTMÖTE 2019-10-17 KALLELSE

Kallelse finns här

 

ÅRSSAMMANTRÄDE 2019

Protokoll från årssammaträde 2019 finns här. Protokollet är justerat.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 19-03-28

Kallelse

Föredragningslista

Valberedningens förslag

Förslag till stadgar

STADGAR
Stadgar 2012-07-01

KAMMARKOLLEGIETS RAPPORTER

Kammarkollegiet förvaltar våra tillgångar enligt den inriktning som styrelsen fastställer på uppdrag av medlemmarna genom årsmötesbeslut. För att fortlöpande informera om resultat och utveckling finns här nedan Kammarkollegiets kvartals- och månadsrapporter.

April 2019 Nyhetsbrev

Juli 2019 Nyhetsbrev

Juli 2019 Halvårsrapport

Oktober 2019 Kvartalsrapport

Placeringsinriktning av föreningens tillgångar

Föreningens tillgångar är placerade i nedanstående konsortier hos Kammarkollegiet. Ett nytt avtal med regler
för placeringsinriktning med Kammarkollegiet slöts vid årsskiftet 2016/2017. Risk och utdelning ligger mellan aktier och räntepapper med dragning åt räntesidan. Kammarkollegiets informationsblad om samtliga konsortier som föreningen har placeringar i finns samlat i en länk:

Kammarkollegiet

Etik för OISF avseende förvaltning av vårt kapital

Föreningens tillgångar har genomgått en etisk prövning genom Kammarkollegiets försorg. Vid OISF senaste styrelsemöte beslutades att följa Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar enligt nedan länk.

EKONOMISKT UNDERSTÖD