MEDLEMSVILLKOR 2024-03-21T11:27:00+00:00

OISF Medlemsvillkor

Medlemsvillkor för Officerares Ideella Stödförening (OISF)
Senast uppdaterad: 2024-03-05

Officerares Ideella Stödförening (OISF) org.nr: 802007–9540, adress: c/o Johan René, Kummingränd 9, 182 45 Enebyberg, bildades ursprungligen år 1917 i syfte att ge ekonomiskt understöd till pensionerade officerare. OISF:s ändamål idag är att ge stöd och gemenskap för officerare och tidigare anställda officerare inom den svenska Försvarsmakten genom sammankomster, kamratlig samvaro och möjligheter att ansöka om ekonomiskt understöd. 

Genom att du skickar in din ansökan om medlemskap och bekräftar att du har tagit del av vårt Integritetsmeddelande (som härmed är en del av vårt avtal) har du godkänt våra medlemsvillkor. Läs dessa Medlemsvillkor och vårt Integritetsmeddelande innan du ansöker om medlemskap. Om du inte accepterar dessa villkor kan du inte ansöka om medlemskap i vår förening.

1	Medlem i föreningen 

1.1.	Förutsättningar för medlemskap är att du som ansöker uppfyller nedan krav: 
a)	är Yrkesofficer i personalkategori OF, med examen från och med 2009.
b)	Yrkesofficer av majors/örlogskaptens eller högre tjänstegrad utnämnd inom den tidigare NBO, så 
    kallade nya befälsordningen.
c)	Officer/regementsofficer enligt tidigare befälsordningar, före 1983.
d)	I övrigt enligt styrelsens bestämmande.  
1.2.	I övrigt behandlas medlemsansökningar enligt vår styrelses beslut.
1.3.	Hedersmedlem:
a)	Medlem eller annan person som gjort sig synnerligen förtjänt av föreningens uppskattning, kan bli 
    hedersmedlem på styrelsens förslag och efter att beslut tagits under årsmöte.
1.4.	Period för medlemskap:
a)	Medlemskap i vår förening är ständigt.
b)	Medlemskapet bibehålls även om ovan nämnda kategori skulle ändras, till exempel vid övergång till 
    RO eller civil.
2	Hemliga uppgifter:
1.5.	OBS! Har du skyddade uppgifter eller hemlig identitet, vänligen kontakta oss så hanterar vi din 
    ansökan på för Dig lämpligaste sätt.

3	Avgifter

1.6.	Vid ansökan om medlemskap erläggs en engångsbetalning. Medlemsavgiftens storlek kan komma att ändras och bestäms av årsmötet och gäller från nästkommande period. Avgift för aktuell period finns publicerat på vår hemsida vid medlemsansökan. 

1.7.	Ekonomiskt understöd. Föreningen har tre typer av understödsformer som våra medlemmar kan ansöka [till]. För mer information om ansökan och förutsättningar för att erhålla våra understöd, se mer här.
a)	Begravningshjälp: Bidraget betalas ut till den avlidne medlemmens dödsbo. Årligt understöd: Änkor 
    (motsvarande) till avlidna medlemmar och som har låg pension kan, med hänsyn till vissa 
    förutsättningar, få ett årligt understöd. 
b)	Särskilt understöd: Om det skulle uppstå situationer som belastar medlemmens eller den 
    efterlevandes ekonomi hårt och där samhällets skyddsnät inte räcker till.
1.8.	Skriftlig ansökan krävs för alla former av bidrag från föreningen.

2.	Kondoleanser

2.1.	Minnet av en bortgången medlem i OISF kan hedras på många sätt. Föreningen tar emot och 
    administrerar kondoleanser vid bortgång av medlemmar här.

3.	Sammankomster

3.1.	Föreningen har två sammankomster per år; ett årsmöte i mars-april och ett höstmöte i oktober. Till 
    dessa möten skickas kallelse (mail) ut till alla medlemmar. Mötena meddelas också på denna 
    hemsida. 
3.2.	Sammankomsterna är ett utmärkt tillfälle till kamratlig samvaro med kollegor som man kanske inte 
    träffat på många år. 

4.	Medlemsportal 

4.1.	När du blivit medlem hos oss får du ett medlemskonto som ger dig möjlighet att kontrollera och 
    hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

5.	Uppföranderegler

5.1.	Vi bemöter varandra öppet, ärligt och respektfullt.
5.2.	Vi pratar med varandra, inte över varandra.
5.3.	Vi håller god ton vid kommunikation.
5.4.	Vi strävar efter ökad kunskap och förståelse för andras perspektiv och synvinklar vid diskussion. 
5.5.	Vi respekterar den sekretess som är vanligt förekommande bland föreningens medlemmar. Vi 
    tillämpar tystnadsplikt och diskretion över den information och de uppgifter vi diskuterar och 
    kommunicerar med varandra.

6.	Uteslutning

6.1.	Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem om medlemmen i fråga ej följer föreningens 
    stadgar, dessa Medlemsvillkor eller i övrigt motarbetar föreningens verksamhet.
6.2.	Medlem kan skriftligen säga upp medlemskapet och träder därvid ur föreningen. Kontakta oss via 
    våra kontaktuppgifter som du finner under punkt 7. 
7.	Behandling av personuppgifter
7.1.	Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Mer information om hur 
    dina personuppgifter behandlas hittar du i vår Integritetspolicy. (OISF Dataskyddspolicy)

8.	Frågor och synpunkter

8.1.	Om du har frågor eller synpunkter som du vill dela med dig, ta gärna kontakt med oss.
8.2.	Sekreterare Johan René, Kummingränd 9, 182 45 Enebyberg, 08-758 1139, e-post 
    [email protected].