HANDLINGAR 2024-07-03T13:29:51+00:00

Handlingar

Här är länkar till aktuella handlingar. Handlingar som är äldre än ett år kan erhållas från sekreteraren

Höstmötet genomförs den 10 oktober på Försvarshögskolan. Kallelse kommer i september.

Protokoll årsmötet 24-04-11: Läs här

Minnesskriften OISF 100 år finns nu åter på hemsidan!

Läs här!

STADGAR

Stadgar 2020-01-01

KAMMARKOLLEGIETS RAPPORTER

Kammarkollegiet förvaltar våra tillgångar enligt den inriktning som styrelsen fastställer på uppdrag av medlemmarna genom årsmötesbeslut. För att fortlöpande informera om resultat och utveckling finns här nedan Kammarkollegiets kvartals- och månadsrapporter.

Kvartalsrapport 1 kvartalet 2024

Kvartalsrapport 2 kvartalet 2024

 

Placeringsinriktning av föreningens tillgångar

Föreningens tillgångar är placerade i nedanstående konsortier hos Kammarkollegiet. Ett nytt avtal med regler
för placeringsinriktning med Kammarkollegiet slöts vid årsskiftet 2016/2017. Risk och utdelning ligger mellan aktier och räntepapper. Kammarkollegiets informationsblad om samtliga konsortier som föreningen har placeringar i finns i nedanstående länk:

Informationsblad mars 2023

Etik för OISF avseende förvaltning av vårt kapital

Föreningens tillgångar har genomgått en etisk prövning genom Kammarkollegiets försorg. Vid OISF styrelsemöte i september 2019 beslutades att följa Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar enligt nedan länk.

EKONOMISKT UNDERSTÖD