EKONOMISKT UNDERSTÖD 2024-01-30T15:56:02+00:00

Ekonomiskt understöd

UNDERSTÖDSFORMER

Föreningen har tre typer av understödsformer som samtliga är skattefria. Mottaget understöd ska därför inte tas upp i någon självdeklaration.
1. Begravningshjälp
2. Årligt understöd
3. Särskilt understöd.
Ansökan måste göras för alla former av bidrag från föreningen. Till vem och på vilket sätt ansökan skall insändas framgår av text längst ned på sidan.
Beträffande begravningshjälp och årligt understöd finns ingen bortre tidsgräns för ansökan. Man kan dock inte få årligt understöd retroaktivt.

1. Begravningshjälp

Bidraget utbetalas till den avlidne medlemmens dödsbo. Bidraget är för närvarande 35 000 kronor. För att få begravningshjälp krävs ett brev till föreningen där man anger
– medlemmens namn och personnummer, samt dödsdag.
– önskan att få begravninghjälp.
– till vilket konto pengarna ska skickas (banknamn, clearingnummer, kontonummer).
– till vilken adress ett beslut ska skickas.

Blankett finns HÄR 

Militärbegravning

Föreningen får ibland förfrågan om hur en militärbegravning genomförs. Ett exempel finns HÄR

2. Årligt understöd

Änkor (motsv) till avlidna medlemmar som har låg pension kan få upp till 70 000 kronor skattefritt för 2024 med de förutsättningar som Skatteverket angivit och som framgår nedan:

1. Den beskattningsbara inkomsten av pension (från alla pensionsgivare och/eller inkomster som förvärvats på annat sätt, exvis förvärvsarbete) får inte överskrida fyra prisbasbelopp (2024 229 200 kr). Detta bestyrks av ”Besked om slutlig skatt för 2023 (inkomståret 2022)” som sänds ut från Skatteverket. För sökande som blivit änka under 2023 finns inget sådant besked. Där får den sammanlagda utbetalningen av pensioner mm i januari 2024 (från alla pensionsgivare, såväl offentliga som privata) inte överskrida 27 000 kr per månad före skatt.

2. Den sökande får därutöver inte inneha bankmedel, aktier, fonder eller andra finansiella instrument till ett sammanlagt värde större än två prisbasbelopp (2024 114 600 kr).

Skriftlig inbjudan att söka årligt understöd för 2024 skickas från föreningen till berörda enligt följande:
– mottagare under 2023
– de som blivit änkor (motsv) under 2023 samt dessutom just i år till de som blivit änkor under 2022.
De som blivit änkor (motsv) tidigare än 2021 men ej ansökt eller ansökt men fått avslag hänvisas till hemsidan. Det går också bra att kontakta sekreteraren. Det finns ingen ”bortre tidsgräns ” för när man kan skicka in ansökan. Årligt understöd betalas aldrig ut retroaktivt.

Ansökan ska kompletteras med erforderliga dokument som styrker uppgiven ekonomisk ställning för att ansökan skall kunna behandlas. Besked om slutlig skatt 2023 (inkomståret 2022) skall bifogas ansökan från den som inte är nybliven änka 2020. För nybliven änka (motsv) 2023 krävs kopior av samtliga utbetalningsbesked avseende januari månad 2023 från Försäkringskassan m fl som verifikat för lämnade uppgifter. Föreningen förbehåller sig rätten till prövning av den ekonomiska situationen enligt insänd ansökan.

Vid särskilt angelägna behov kan föreningen bistå med delar av kostnader för t ex tandvård, medicin, läkarvård, handikapphjälpmedel mm. Behov av sådan hjälp skall styrkas med kopia av kvitton samt beskrivning av aktuellt sjukdomstillstånd (läkarintyg). Dessa handlingar kan bifogas ansökan som bilagor.

Missivbrev Här

Blanketter

– Blankett för Dig som blivit änka, motsv, under 2023 finns HÄR
– Blankett för Dig som fått bidrag under 2023, tidigare fått avslag på bidragsansökan, eller blev änka tidigare än 2023 och ej sökt bidrag under 2023 finns R
Ansökan med erforderliga bilagor skall ha inkommit till föreningens sekreterare senast den 15 april 2024.
Årligt understöd kommer i år att betalas i slutet av juni.

 

3. Särskilt understöd

Bidragsformen finns för uppkomna situationer som belastar medlemmens eller den efterlevandes ekonomi hårt och där samhällets skyddsnät inte räcker till.
När man ansöker om särskilt understöd är det nödvändigt att beskriva sin situation så tydligt som möjligt och på vilket sätt ekonomin hamnat i kris. Även anledning till att ekonomin hamnat i kris ska beskrivas och bestyrkas med erforderliga intyg. Ansökan måste därför åtföljas av dokument som styrker beskrivningen till exempel taxeringsuppgifter, skuldförbindelser, kontoutdrag från banker och övrigt som man önskar åberopa. Ansökan sker med ovan nämnda dokument som bilagor.

Vem är behörig att söka understöd?

Behörig att söka understöd är medlemmar, efterlevande änkor (motsv) till avlidna medlemmar med låg pension samt underåriga barn. Med underåriga barn menas barn till avliden medlem där barnet ännu ej fyllt 18 år.
Föreningen har totalt delat ut ca 2,3 Mkr under 2023. Av detta är
–      1 600 000 kr begravningshjälp (beroende på antalet bidragsberättigade efterlevande då alla avlidna inte har någon sådan)
–      600 000 kr årligt understöd
–      130 000 kr i särskilt understöd

Ansökan skall skickas i ett exemplar som vanligt brev till föreningens sekreterare med följande adress:

Officerares Ideella Stödförening

c/o Johan René

Kummingränd 9

182 45 Enebyberg

Ansökan kan skickas med e-post efter överenskommelse med sekreteraren.