NYHETER 2020-10-31T10:49:08+00:00

Höstmötet flyttat till den 20 oktober!

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars 2022!

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars på Försvarshögskolan med 160 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att årsredovisningen hade redovisats. Två nya styrelseledamöter invaldes. Kommendörkapten Patrik Schwarts och Kn Maria Permatz. Öv Pernille Undén och överstelöjtnant Hans Troedsson lämnade styrelsen. Avtackning kommer att genomföras vid höstmötet som äger rum den 13 oktober på Försvarshögskolan. Efter årsmötet […]

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes […]

Minnesskrift OISF 100 år

Styrelsen har utarbetat en minnesskrift, OISF 100 år, under ledning av Johan Molin. Skriften kan läsas här OISF Minnesskrift 100 år